TARİHÇE

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun  02.05.1995 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’ nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi  bünyesinde 10. bölüm olarak kurulmuştur.  

Bölümün kuruluşunda Doç. Dr. Aslı KORKUT,  kurucu Bölüm Başkanı olarak  görevlendirilmiştir.

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı adı altındaki tek  anabilim dalımızda,  2000-2001  eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans Programı’na  başlanmıştır. Lisans Programına  ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ek yerleştirme ile 20 öğrenci alınması ile başlanmıştır. 2007-2008  eğitim-öğretim yılında bölümümüzün ilk mezunları  verilmiştir.  2006 yılında Ziraat Fakültemiz Namık Kemal Üniversitesi’ne bağlanmış, bölümümüz de bu üniversite çatısı altında mezun vermeye devam etmiştir. Bugüne kadar Ziraat Fakültesi çatısı altında 5 dönem Lisans mezunu verilmiştir.

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde lisans eğitimine başlayan bölümümüz, 2012-2013 eğitim öğretim yılı öncesinde, 26.06.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onayı ile, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne öğrencileri ile birlikte aktarılmıştır. Aktarımdan sonra 2014 yılında Doktora Programı başlamıştır. Bölümümüz; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitim-öğretim faaliyetlerine bu fakülte bünyesinde devam etmektedir.

 

 Prof. Dr. Aslı B. KORKUT
Kurucu Bölüm Başkanı (1995-2019)

 

Prof. Dr. Rüya YILMAZ
Bölüm Başkanı (2019-........)

 

Programın Amacı ve Kapsamı

 

Lisans Programı

 • Programın Amacı

Peyzaj planlama, tasarım ve yönetimi kavramlarını ülkemiz stratejik planlarına bağlı sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde değerlendirmek, disiplinler arası çalışma becerisi ile doğal ve kültürel peyzajın doğru şekillenmesini sağlamak, problem çözümünde etkili olmak, çalışmaları bilim, sanat, mühendislik ve teknoloji bağlamında birleştirerek ifade edebilmek amaçlanmaktadır.

 • Programın Kapsamı

Bu programın kapsamı aşağıda verilen dört ana konuda temel bilgiler vermektir. 1.Planlama, 2.Tasarım, 3.Çevre koruma ve peyzaj onarımı 4.Peyzaj yönetimi 

Peyzaj planlanma alanında:

 • Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki alan kullanım projeleri  üretmek,
 • Koruma alanı statüsündeki yerlerin (milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) Gelişme ve Yönetim Planlarını yapmak,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için envanter oluşturma, haritalama, analiz ve  ekolojik öncelikli planlama çalışmaları yapmak,
 • Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri oluşturulmasını sağlamak.

Peyzaj tasarımı alanında:

 • Kentsel tasarım ve kent yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • Topluma açık yeşil alanların [parklar, meydanlar, yaya yolu ve bölgesi, kıyı bantları, spor alanları vb] tasarımını yapmak, uygulama ve bakımını yürütmek,
 • Toplu konut alanları ve toplu kullanım ortamlarında (üniversite yerleşkeleri, alışveriş merkezleri, toplu işyerleri vb.) tasarım, uygulama ve bakım çalışmaları yapmak
 • Turizm ve dinlenme tesislerinin tasarımını yapmak, uygulamak ve bakımını yürütmek

Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında;

 • Karayolları, sulak alanlar, maden ocakları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapmak,
 • Peyzaj mühendisliği hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydınlatma, drenaj, atık bertaraf etme, arazi şekillendirme gibi çalışmaları yürütmek,
 • “Çevresel Etki Değerlendirmesi” çalışmalarında yer alarak raporlarını hazırlamak,

Peyzaj yönetimi alanında;

 • Kentsel veya kırsal peyzaj yönetimi konularında fikir üretimi, projelendirme, uygulama, izleme, denetleme ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
 • Kırsal yerleşim kalkınma programlarında yer almak,
 • Bölge, yöre ve havza yönetimi çalışmalarında yer almak,

 

Lisansüstü Programı (Yüksek Lisans ve Doktora)

 • Programın Amacı

Programın amacı, lisans programı kapsamında açıklanmış olan çalışma konularında birisinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik eğitim vermektir.

 

 • Programın Kapsamı

 • Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım
 • Yaya Bölgelerinde Peyzaj Planlama
 • Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama vb.
 • Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarım
 • Sulak Alanlar
 • Biyotop Haritalama Tekniği vb.
 • Peyzaj Onarım
 • Kumul Alanların Onarımı ve Yönetimi
 • Açık Ocak Madenciliği Sonrası Peyzaj Onarımı vb.
 • Bilgisayar Destekli Planlama ve Tasarım