Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimPeyzaj Mimarlığı
Program DirektörüProf. Dr. Rüya YILMAZ
Program TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiLisans
Kazanılan DereceMezun olunduğunda Peyzaj Mimarlığı diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Peyzaj Mimarı´dır.
Eğitim TürüTam Zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıOrtaöğretimden Mezun Olmak
Önceki Öğrenmenin TanınmasıTürk Yüksek Öğretim kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program AmacıDoğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı bilim, sanat, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan planlaması, tasarımı ve yönetimiyle uğraşır. Peyzaj Mimarlığı insanlığın geleceğini tehdit eden çevre sorunlarına çözümler bulmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak, onarmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunlardan belirli ölçülerde [koruma-kullanma dengesi] yararlanmak amacıyla ortaya çıkmış bir meslek disiplinidir. Peyzaj Mimarlığı ekolojik veri tabanlı fiziksel planlama yapan tek meslek disiplinidir. Bu bağlamda misyonumuz, meslek disiplinimize sahip çıkarak hak ettiği yere kavuşması için çaba göstermek, mesleğin gerektirdiği en akılcı peyzaj planlamaları ile peyzaj tasarım projelerine imza atmak, etik anlayışla bağdaşan eğitimi vererek piyasada aranan düzgün peyzaj mimarları yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfilleriÖzel Sektör, belediyeler, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde Peyzaj Mimarı istihdam edilmektedir.
Bir Üst Dereceye GeçişLisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.00

Başarılı

50-59

DD

1.50

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

 

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme, Anlamlandırma, tasarım, planlama, yorumlama

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, gözlem

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, gözlem

Problem Çözme

Peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında alana ve konuya yönelik sorun belirleme ve buna bağlı olarak problem çözme

 Bilgisayar destekli tasarım ve planlama programları, gözlem

Vaka Çalışması

Tasarıma yönelik örnek bir alan üzerinde yapılan çalışmalar

 Çoklu ortam araçları, elle çizim araç ve gereçleri, bilgisayar

Beyin Fırtınası

Özellikle planlama çalışmalarına yönelik dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, sorun çözme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar

Gösterim

Planlama ve tasarım projelerinin sunumu

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Bilgisayar labaratuvarında bilgi teknolojileri

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

göz

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Program Çıktıları

1-Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında peyzajların tanınması, planlaması, korunması ve yönetilmesine yönelik bilgi sahibi olmak.
2-Disiplinler arası ve ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
3-Doğal ve kültürel peyzaj alanlarını ekolojik, fonksiyonel, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda planlama, tasarım ve yönetme alanında yaratıcı ve özgün davranabilme beceri ve yetkinliğine sahip olmak.
4-Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
5-Mühendislik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme beceri ve yetkinliğine sahip olmak.
6-Peyzaj mimarlığı çalışmalarında güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilme beceri ve yetkinliğine sahip olmak.
7-Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında kullanılan bitki materyali ve yapısal elemanları tanıyabilme ve kullanabilrne beceri ve yetkinliğine sahip olmak.
8-Peyzaj tasarımı alanında kuramsal, olgusal bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
9-Ulusal ve küresel ölçekteki afet, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı duyarlı davranabilme ve çözümler üretebilme beceri ve yetkinliğine sahip olmak.
10-Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmenin önemini kavrayarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme beceri yetkinliğine sahip olmak.

Müfredat

Peyzaj Mimarlığı Kredili Ders Yapısı Şeması1. Sınıf2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
PMB103 Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği 2 2 4
MAT103 Matematik I 2 0 4
TB 101 Meteoroloji 2 0 3
PMB101 Peyzaj Mimarlığına Giriş 2 0 3
TBT101 Temel Bilgi Teknolojileri I 1 2 5
PMB105 Temel Tasarım 2 2 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
MAT104 Matematik II 2 0 4
PMB106 Mimarlık Bilgisi 1 2 3
YS 102 Ölçme Bilgisi 2 2 4
PMB102 Peyzaj Sanat Tarihi 2 0 3
PMB104 Peyzaj Tasarım 2 2 5
TBT102 Temel Bilgi Teknolojileri II 1 2 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

2. Sınıf2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
PMB307 Bitkisel Tasarım 2 2 5
PMB203 Dendroloji I 2 2 6
PMB205 Peyzaj Konstrüksiyon I 2 2 5
PMB201 Proje I 4 4 10
Seçmeli (PEYZAJ MİMARLIĞI 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ ) 4
PMS002 Şehir ve Bölge Planlama 1 2 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
PMB208 Dendroloji II 2 2 4
PMB209 Peyzaj Konstrüksiyon II 2 2 4
PMB309 Peyzaj Mühendisliği 2 2 3
PMB202 Proje II 4 4 10
STJ405 Staj I 0 0 5
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 4
PMS008 Bitki Materyali Üretimi 2 0 4
PMS014 Yeşil Alan Bakım ve Onarım Tekniği 1 2 4
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

3. Sınıf2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
PMB306 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 1 2 4
PMB303 Peyzaj Planlama I 3 0 5
PMB310 Proje III 4 4 10
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ() 8
PMS007 Doğa Koruma 2 0 4
PMS001 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı 1 2 4
PMS015 Proje Dosyası Hazırlama Tekniği 2 0 4
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
PMB312 Peyzaj Planlama II 3 0 3
PMB311 Proje IV 4 4 10
STJ406 Staj II 0 0 5
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ () 12
PMS004 Bitkisel Uygulama tekniği 1 2 4
PMS013 Peyzaj Mimarlığında Yasa ve Yönetmelikler 2 0 4
PMS009 Peyzaj Yönetimi 2 0 4
PMS016 Yer Örtücüler 1 2 4
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

4. Sınıf2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
PMB403 Bitirme Projesi I 2 0 2
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
PMB405 Planlama Stüdyosu 4 4 8
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 16
PMS021 Güzel Sanatlar 2 0 4
PMS020 Maket Yapım Tekniği 1 2 4
PMS018 Peyzaj Ekolojisi 2 0 4
PMS025 Peyzaj Mimarlığı Araştırma Yöntemleri 3 0 4
PMS005 Türkiye Peyzajı 2 0 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
PMB402 Bitirme Projesi II 0 2 2
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
PMB404 Tasarım Stüdyosu 4 4 10
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 16
PMS010 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 4
PMS011 Çevre Sorunları 2 0 4
GRŞ005 Girişimcilik 4 0 4
PMS017 Kentsel Tasarım 1 2 4
PMS019 Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi 2 0 4
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

Ders & Program Çıktıları Matrisi

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
#
12311131313143
12311131313143
12311131313143
12311131313143
PMB103 Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği
#
44444453344545
44444453344545
44444453344545
44444453344545
44444453344545
44444453344545
44444453344545
MAT103 Matematik I
#
11111151115111
11111151115111
11111151115111
11111151115111
11111151115111
TB 101 Meteoroloji
#
41131121111111
41131121111111
PMB101 Peyzaj Mimarlığına Giriş
#
54414555134311
54414555134311
54414555134311
54414555134311
54414555134311
54414555134311
TBT101 Temel Bilgi Teknolojileri I
#
11122222432211
11122222432211
PMB105 Temel Tasarım
#
53325152525555
53325152525555
53325152525555
53325152525555
TDİ101 Türk Dili I
#
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
44444445445454
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce)
#
31414143111413
31414143111413
31414143111413
31414143111413
31414143111413
31414143111413
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
#
31151111111111
31151111111111
31151111111111
31151111111111
MAT104 Matematik II
#
12111111111112
12111111111112
12111111111112
12111111111112
12111111111112
PMB106 Mimarlık Bilgisi
#
1441311112
1351311123
YS 102 Ölçme Bilgisi
#
43242234234334
43242234234334
43242234234334
43242234234334
43242234234334
43242234234334
PMB102 Peyzaj Sanat Tarihi
#
1112113211
1112112311
1112122313
PMB104 Peyzaj Tasarım
#
2152321522
1352333533
1352342523
2452332523
TBT102 Temel Bilgi Teknolojileri II
#
1111253113
0121251114
TDİ102 Türk Dili II
#
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
32215411113111
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce)
#
11111112111111
PMB307 Bitkisel Tasarım
#
44233311144143
44233311144143
44233311144143
44233311144143
PMB203 Dendroloji I
#
54454455545553
54454455545553
54454455545553
54454455545553
PMB205 Peyzaj Konstrüksiyon I
#
41244531213242
41244531213242
41244531213242
41244531213242
41244531213242
41244531213242
41244531213242
PMB201 Proje I
#
44343344444443
44343344444443
44343344444443
44343344444443
44343344444443
44343344444443
PMS002 Şehir ve Bölge Planlama
#
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
PMB208 Dendroloji II
#
5113311511415112111321111511
5113311511415112111321111511
1513135111141521113121115111
PMB209 Peyzaj Konstrüksiyon II
#
1122535211
1122535211
1122535211
1122535211
PMB309 Peyzaj Mühendisliği
#
1432531232
1432531232
PMB202 Proje II
#
0003243423
0003324422
0302334422
0334333433
0333243333
STJ405 Staj I
#
54444544454545
54444544454545
54444544454545
PMS008 Bitki Materyali Üretimi
#
55454455455455
55454455455455
55454455455455
55454455455455
55454455455455
55454455455455
PMS014 Yeşil Alan Bakım ve Onarım Tekniği
#
5115411415151551411415151515
5115411415151551411415151515
5115411415151551411415151515
5115411415511515414115511551
PMB306 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
#
55553254545342
PMB303 Peyzaj Planlama I
#
44343344444244
44343344444244
44343344444244
PMB310 Proje III
#
44344443434444
44344443434444
44344443434444
44344443434444
44344443434444
PMS007 Doğa Koruma
#
43232313122141
43232313122141
43232313122141
43232313122141
PMS001 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı
#
34544444454434
PMS015 Proje Dosyası Hazırlama Tekniği
#
43555555355343
43555555355343
43555555355343
PMB312 Peyzaj Planlama II
#
53111433224541
PMB311 Proje IV
#
44345423454444
44345423454444
44345423454444
44345423454444
44345423454444
44345423454444
STJ406 Staj II
#
1545435224
1545435234
1545425234
PMS004 Bitkisel Uygulama tekniği
#
4114411415144131314151144141
4114411415144131314151144141
4114144151141413314151411441
PMS009 Peyzaj Yönetimi
#
5141141541151551511551315115
PMS016 Yer Örtücüler
#
1313144114313113131314411411
1313144114313113131314411411
1313141441311331313114411411
PMB403 Bitirme Projesi I
#
53545353343343
53545353343343
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I
#
11111131111111
11111131111111
11111131111111
KRYP01 Kariyer Planlama
#
11415151153111
11415151153111
11415151153111
11415151153111
11415151153111
11415151153111
11415151153111
PMB405 Planlama Stüdyosu
#
44433344434444
44433344434444
44433344434444
44433344434444
44433344434444
44433344434444
PMS021 Güzel Sanatlar
#
55454534533211
55454534533211
55454534533211
55454534533211
55454534533211
PMS020 Maket Yapım Tekniği
#
35335344554435
35335344554435
PMS018 Peyzaj Ekolojisi
#
53352355454353
53352355454353
53352355454353
53352355454353
53352355454353
53352355454353
53352355454353
53352355454353
53352355454353
PMS025 Peyzaj Mimarlığı Araştırma Yöntemleri
#
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
PMS005 Türkiye Peyzajı
#
55455554444444
55455554444444
PMB402 Bitirme Projesi II
#
11111111131111
11111111131111
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II
#
1112111111
1112111111
1112111111
1112111111
1112111111
1112111111
PMB404 Tasarım Stüdyosu
#
0343132343
0243343323
0243343424
2333131344
2333141342
2233133424
PMS010 Çevresel Etki Değerlendirmesi
#
1515515115515115145115151541
1515515115515115145115151541
1551515151151515411551151514
PMS011 Çevre Sorunları
#
1111311211311115111111111451
1111311211311115111111111451
1111132111311151111111114151
GRŞ005 Girişimcilik
#
11514212131111
11514212131111
11514212131111
11514212131111
11514212131111
11514212131111
11514212131111
11514212131111
PMS017 Kentsel Tasarım
#
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
PMS019 Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi
#
1132145212
1132145212